به ملک آموز رای دهید
آخرین اخبار : 

قانون مالیات خانه‌های خالی

اخذ مالیات از خانه‌های خالی

اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سال آینده اخذ مالیات از خانه‌های خالی   قرار است از سال آینده از خانه‌های خالی مالیات دریافت شود. این تصمیم اگرچه در سال‌های قبل نیز در قانون نظام مالیات‌های مستقیم دیده شده بود ولی با توجه به اینکه شناسایی خانه‌های خالی به راحتی ...

GOOGLE RANK

Page Rank

Page Rank

کدبازان