به ملک آموز رای دهید
آخرین اخبار : 

مهندسان دو شغله ساختمان

حذف مهندسان دو شغله

حذف مهندسان دو شغله     بحث تخلف دویا چند شغله بودن مهندسان در نظام مهندسی و دستگاه های اجرایی چند سالی است که مطرح است ان هم در شرایطی که بحران بیکاری فرصت های باقی مانده شغلی رااز مهندسان فاقد شغل گرفته ...

GOOGLE RANK

Page Rank

Page Rank

کدبازان