آشنایی با اصطلاحات ثبتی املاک

آشنایی با اصطلاحات ثبتی

آشنایی با اصطلاحات ثبتی املاک

شاید با فکر کردن به شغل مشاورین املاک اولین مسایلی که در ذهن همه بوجود بیاید استفاده از لغت های قلمبه و سخت است.

اما حقیقت این موضوع این است که یکی از مهم ترین رکن آموزش یک مشاور آشنایی با همین لغات است. این اصطلاحات جدا از این که برای ارتباط با مشتریان و متقاضیان لازم است برای آینده این شغل نیز بسیار تاثیر گذار است تصور کنید شما با یک سازنده کهنه کار روبرو شدید که تصور آن سازنده از شما مشاوری مجرب است اگر در صحبت های خود از اصطلاحات ثبتی استفاده نمایید چقدر تاثیر در تفکر آن سازنده خواهید داشت.یا در آینده که یک مدیر موفق شدید بهنگام عقد قرارداد خواه نا خواه می بایست با این اصطلاحات آشنا باشید. 

ملک آموز سعی در دسته بندی کلیه اصطلاحات موجود ثبتی دارد و در چندین مرحله این اصطلاحات را برای شما مشاورین قرار میدهیم پس با ما همراه باشید.

 

 

اصطلاحات ملکی

 

املاک مجهول المالک

درقانون ثبت به املاکی اطلاق می شود که در موقع پلاک کوبی در ثبت عمومی در دفتر توزیع اظهار نامه به نام اشخاص معرفی گردیده ولی تاکنون از طرف مالک ویا قائم مقام قانونی وی در خواست ثبت آن به عمل نیامده باشد و متصرفین اینگونه املاک می توانند باتوجه به دفاتر توزیع اظهار نامه که در ادارات ثبت موجود میباشد همچنین مدارک عادی خریداری نسبت به درخواست ثبت آنها اقدام نمایند.

 

آگهی نوبتی

 پس از قبول ثبت املاک مجهول المالک به منظور جلو گیری از تضییع حقوق افراد حقیقی یا حقوقی  شماره ومشخصات املاک چهار نوبت در سال (  اول مردادماه – اول آبان ماه –اول بهمن ماه و اول اردیبهشت ماه سال بعد ) برای اطلاع عموم آگهی می شود اشخاصی که برای خود حقی قائل هستند تا ۹۰ روز پس از انتشار آگهی نوبتی اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم نماید و تا یکماه پس از تسلیم  اعتراض نیز در دادگاه صالحه اقامه دعوی نماید.

 

آگهی تحدید حدود

املاک پس از آگهی نوبتی به منظور  تثبیت حدود آگهی می شوند چنانچه مالکین مجاور و یا صاحبان حقوق ار تفاقی( حقوقی که املاک دیگر به ملک مورد تحدید حدود دارد مانند حق عبور , آ بچک وباز کردن درب و پنجره ) داشته باشند می توانند از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود  به مدت سی روز اعتراص خود را به اداره ثبت محل تسلیم نماید و پس از آن نیز   ظرف مدت یک ماه در دادگاه صالحه اقامه دعوی نماید.

املاک جاری

به املاکی اطلاق می‌شود که سابقه ثبت در دفتر املاک نداشته باشد بدیهی است صدور سند مالکیت نسبت به املاک جاری وقتی امکان پذیر است که تحدید حدود آنها به عمل آمده و زمان واخواهی نسبت به اصل و تحدید بلامعارض سپری شده باشد.

املاک ثبت شده

به املاکی اطلاق می‌شوند که دارای سابقه ثبت در دفتر املاک هستند.

 

سند مالکیت

 برگه، دفترچه یا سندی است که مجری قانون برای مالک صادر می‌کند و مشخص‌کننده مالک و نشان‌دهنده حدود، نشانی و سوابق ملک است و رافع اختلافات ملکی در محاکم.

 

سندمالکیت المثنی

وقتی که سند ملاکیت از بین برود مثلا دچار حریق شود و اثری از آن باقی نماند یا گم شود مالک می‌تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید.

 

ملک مشاع

وقتی تمام یا قسمتی از ملکی در تصرف چند مالک و حق استفاده از آن سهم چند نفر باشد، در سند مالکیت و رجوعات حقوقی با عنوان ملک مشاع شناخته می‌شود.

تبدیل اسناد مشاعی به یک جلد

 چنانچه فردی نسبت به میزان معینی از ملکی، دارای اسناد مالکیت مشاعی متعدد باشد یا به عبارت دیگر سهام مشاعی ملکی از طرف مالکین متعدد به یک نفر انتقال یابد خریدار می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک و ارایه اسناد مالکیت مشاعی درخواست صدور سند مالکیت به نام خود بنماید.

 

تجمیع

حدود  املاکی که دارای سند مالکیت می‌باشند- درمواردیکه دویا چند پلاک براثرساختمان یا دیوارکشی بصورت واحد درآمده یاقطعاتیکه وصل بهم باشند ویامالک یا مالکان مزبور سهام مشاعی برابر دفتراملاک داشته باشندمالک یا مالکین باتسلیم اسناد مالکیت خویش می توانند از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای تجمیع املاک خودرابنمایند

افراز

چنانچه دو یاچند نفر نسبت به ملکی بطور مشاع مالکیت دارند هریک از انها می توانند نسبت به افراز سهمی خود از سایر مالکین دیگر اقدام نمایند.

 

شاید این مطلب هم برای شما مفید باشید!  شکایات ملکی به همراه رای دادگاه و نظریه کارشناس(۱)

تفکیک املاک

در صورتیکه ملکی به قطعاتی کوچکتر تقسیم گردد به این عمل تفکیک گفته می شود دراین حالت ملک ممکن است یک نفر ویا چند نفر مالک داشته باشد که در صورت تعدد مالک کلیه مالکین بایستی با تفکیک موافقت داشته باشند بدیهی است مالکیت مالکین مشاعی در هر یک از قطعات تفکیکی برابر است با سهام وی در ملک اولیه

استعلام-

دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند هنگام انجام هرگونه معامله نسبت به املاک جاری قبلا جریان ثبتی آنها را از اداره ثبت محل وقوع ملک پرسش  نمایند هم چنین پاره‌ای از دستگاههای اجرائی ذیربط و یا مراجع صالحه قضایی نیز در مواقع ضروری و لازم مجاز به استعلام جریان ثبتی املاک جاری هستند.

بازداشت املاک

املاک ثبت شده حسب تقاضای مراجع قضائی صالحه ازقبیل محاکم ودادسراهای عمومی وانقلاب وشعب بازرسی واجرای ثبت ودادگستری قابل بازداشت می باشند.

 

رفع بازداشت املاک

املاکی که حسب دستور مراجع صالحه بازداشت می‌شوند اعم از اینکه درای سند مالکیت باشد یا نباشند حسب  همان مراجع از آنان رفع بازداشت می‌گردد. پس از وصول دستور رفع بازداشت که معمولا بایستی ۱- ممهور به مهرمرجع تقاضاکننده باشد.۲- اشاره به نامه قبلی که بموجب آن تقاضای بازداشت شده داشته باشد.۳- مشخصات کامل ملک اعم از شماره تاریخ …….. در آن قید شده باشد

 

اعیان

اعیان در اصطلاح ثبت به آنچه بر روی زمین ساخته می‌شود اطلاق میگردد گرچه از نظر حقوقی کلمه زمین خود دلالت برعرصه و اعیان می‌نماید ولی در امر ثبت مراد از اعیان مستحدثاتی است که روی ملک(زمین) بنا می‌گردد.

 

ماده ۴۵ آئیننامه قانون ثبت

باتصویب طرح‌های هادی و جامع شهر‌ها و نیز در اثر توسعه و تعریض و ایجاد واحداث معابر و خیابان‌های جدید بسیاری از املاک در مسیر معابر و خیابانهای جدید الاحداث واقع و گاهی کل ملک و یا در بعضی از موارد قسمتی از آن در مسیر معابر مذکور واقع می‌گردند که در این هنگام ادارات ثبت حسب اطلاع خودشان یا اعلام شهرداری و یا مراجعه مالک موظف به اجرای ماده ۴۵ آیین‌“امه قانون ثبت میباشد.

 

دفترچه متمم مالکیت،

دفترچه ای است بهادار که بعد از پرشدن ستونهای نقل و انتقالات سند مالکیت که در صفحات آخر اسناد مالکیت پیش بینی شده است حسب تقاضای مالک و با رعایت تشریفات بدان ضمیمه می‌گردد.

 

اصلاح حدود

چنانچه در اثر تغییر وضعیت در مجاورین املاک ثبت شده تغییری در وضع حدود اربعه ملکی که دارای سند مالکیت می‌باشد حاصل شود و یا به عبارت دیگر یک یا چند حد از حدود اربعه ثبت شده‌ایکه قبلا به پلاک شخصی محدود شده در اثر تغییر وضع مجاورین به کوچه محدود شود مالک می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای اصلاح حدود نماید

 

ماده ۱۴۹ الحاقی قانون ثبت

بسیار اتفاق افتاده املاکی در گذشته با مساحت معینی مورد معامله واقع شده ولی بعدا معلوم گردیده که دارای اضافه مساحت میباشد ، در صورتیکه اضافه مساحت ناشی از تغییر طول و ابعاد نباشد مالک از اداره ثبت درخواست اصلاح مساحت نموده وپس از پرداخت بهای اضافه مساحت (به نرخ روز معامله ) در وجه مالک اولیه با تودیع مبلغ در صندوق ثبت ، سند مالکیت اصلاح می گردد.

 

اعتبار اسناد مالکیت

اسناد مالکیت از طرف ادارات ثبت همیشه معتبر هستند و فقط با حکم قطعی مراجع قضایی صالحه یا قانون مصوب مجلس شورای اسلامی قابل ابطال می‌باشد

 

املاک موروثی

به ملکی که مالک سند آن فوت کرده باشد و ملک به سهم ورثه وی درآید موروثی یا ورثه ای می گویند که ورثه می بایست نسبت به صدور برگه انحصار وراثت اقدام کنند.

    

درصورت داشتن هرگونه سوال در قسمت نظرات درج نمایید تا کارشناسان ملک آموز در اسرع وقت پاسخگوی سوالها و مشکلات شما باشند.امیدواریم این آموزش برای شما مفید بوده باشد نظرات خود را از سایت ملک آموز دریغ نفرمایید

 

 

استفاده و کپی برداری از مطالب و آموزشهای سایت ملک آموز فقط با ذکر منبع و گذاشتن لینک سایت در ابتدا و انتهای مطلب امکان پذیر بوده. در غیر اینصورت با توجه به نارضایتی صاحب اثر شرعا حرام بوده و به اطلاع موتورهای جستجوگر (گوگل,یاهو,بینگ و….) خواهد رسید

 

پست های مرتبط

مطالعه این پست ها رو از دست ندین!
جدیدترین روش محاسبه کمیسیون املاک

محاسبه حق کمیسیون مشاور املاک جدیدترین تعرفه

معاملات املاک، چه در زمینه خرید و فروش و چه در سایر قرارداد ها مانند رهن و اجاره، همواره با…

بیشتر بخوانید
قوانین مشاور املاک

قوانین مشاور املاک|راهنمای جامع قوانین شغل املاک

در ایران، فعالیت مشاوران املاک تابع قوانین و مقررات خاصی است. این قوانین به منظور حفظ حقوق طرفین معامله و…

بیشتر بخوانید
دوره آموزش قرارداد نویسی و حقوقی املاک

دوره آموزش قرارداد نویسی و حقوقی املاک

جامع ترین دوره قرارداد نویسی و حقوقی املاک با گواهی مهارت فنی و حرفه ای،جامع ترین،سندخوانی،مبایعه نامه نویسی،آموزش حقوقی،مدیریت قرارداد…

بیشتر بخوانید

نظرات

سوالات و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

آواتار کاربر کاربر مهمان Roz ۱۶ شهریور ۱۳۹۹

سلام وقت بخیر ممنون از مطالب مفیدتون اصطلاح طلق توی سند ذکر میشه یعنی چی؟

آواتار کاربر کاربر مهمان محسن ۲۳ مرداد ۱۳۹۵

با سلام اینجانب تازه در اداره راه و شهرسازی مشغول به کار شدم از اساتید محترم سوالی دارم.برای مشخص کردن حدود اربعه منظور شمالا و جنوبا و شرقا و غربا یک ملک می باشد چگونه این جهات را مشخص کنم.لازم به ذکر است می توانم جهت شمال را پیدا کنم اما برای مشخص کردن اینکه عرض خانه در جهت شمال است یا طول خونه مشکل دارم.چون بعضی مواقع به ظاهر هم عرض هم طول در جهت شمال هستند.اگر ممکن جواب را به ایمیلم بدهید با تشکر

افشین فرهنگ ۱۵ شهریور ۱۳۹۵

سلام به اموزش جهت یابی مراجعه کنید

آواتار کاربر کاربر مهمان احمدی ۶ مرداد ۱۳۹۵

باسلام .مادرم ملکی را که بنام پدر وراث بوده مبایعه نامه با یکی از وزاث انجام داده است در بنگاه معاملاک املاک خریداری کرده که فقط برگ انحصار وراثت دارد وراث ۵ نفرند وهیچکدام سند چداکانه ندارند .در سند فقط اسم پدر وراث وجود دارد لطفا راهنمایی بفزمایید برای ادامه فرایند معامله

افشین فرهنگ ۱۵ شهریور ۱۳۹۵

اگر برگه انحصار دارند مشکلی نیست حتما نباید سند بنام ورثه باشه اما برای امضائ قرارداد یا تمام ورثه باید حضور داشته باشند یا یکی از همه وکالت بلاعزل داشته باشه